Trivsel- och ordningsregler

                                        

                                          Trivsel- och ordningsregler

                                                               för                                          

                                              medlemmar och boende

                                                 i BRF Råsunda 101

                                                             Solna


För vår gemensamma trivsel har styrelsen fattat beslut om några enkla regler. Detta för att vi ska trivas tillsammans i vår förening, öka tryggheten och förebygga ökade månadsavgifter.

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, även om det finns starka inslag av ägande i bostadsrätten. Det är föreningen som är ägare till byggnaden och marken omkring. Vi bostadsrättshavare är delägare och medlemmar i föreningen och vi har nyttjanderätt till våra lägenheter. Att föreningen äger fastigheten betyder att det inte är fritt fram att göra precis vad man vill i sin lägenhet. Alla medlemmar och boende måste följa och respektera föreningens Trivsel- och ordningsregler.

Utgåva 2, mars 2022

Nedladdningsbar pdf med alla regler samlade finns längst ned


Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande trivsel- och ordningsregler:

Som medlemmar/boende i Brf Råsunda 101 ska vi värna och vårda vår fastighet med lägenheter och gemensamma utrymmen. Detsamma gäller mark och anläggningar utomhus. Vi ska också vårda grannsämjan genom att ta hänsyn och visa omtanke. Vi ska självklart se till att våra gäster, besökare, anlitade hantverkare, lokalvårdare, omvårdnadspersonal osv gör detsamma och att alla känner sig välkomna.

Om det i lägenheten uppstår en akut skada, t ex vattenläckage, ska detta omedelbart anmälas till den tekniska förvaltare som föreningen har avtal med. Mer information finns på föreningens webbplats https://brfrasunda101.se. Vid behov kontaktas styrelsen via styrelsemejlen: styrelsen@rasunda101.se .


Våra lägenheter, balkonger, uteplatser och förråd

Ljud och oljud

Undvik att störa dina grannar, ditt golv är din grannes tak. Störande arbeten som spikning, borrning och liknande får göras vardagar 08.00 - 20.00 och på lördagar, söndagar och helgdagar 10.00 - 18.00. Riktigt bullriga arbeten såsom bortbilning av kakel och liknande får endast ske vardagar och då behöver du förvarna dina närmaste grannar i god tid innan.

Musik, TV, dataspel eller liknande får inte ha en volym som stör och mellan klockan 22.00 och 08.00 ska musik och annat ljud undvikas eller hållas på en låg volym. Undantag från detta är om du vid något enstaka tillfälle har fest eller liknande på en fredag eller lördag. Då får du ha musik till 24.00. Du behöver då förvarna dina närmsta grannar i god tid innan

Upplever du att du blir störd av en granne? Knacka på och prata med varandra för att förstå varandra och gemensamt hitta en lösning. Ibland kan det vara så enkelt som att du behöver påminna en granne om reglerna.

Ombyggnation och renovering

När det gäller renovering och ombyggnad måste man ha styrelsens godkännande, utom om det enbart gäller ytskikt t ex tapetsering och målning. Godkännandet ska inhämtas före arbetet påbörjas och ansökan ska vara skriftlig. Håltagning av fasad eller glasrutor för montering av AC är inte tillåten.

Balkonger, uteplatser och solskydd

Det finns en del att tänka på när det gäller skötsel av balkong, uteplats och avskärmningar exempelvis att snöröja på balkong och terrass närmast fasaden för att minska risken för fuktangrepp på fasaden. Titta på föreningswebben https://brfrasunda101.se för mer information.

Termometrar

Den som har en sladd/tråd med sensor för utomhusbruk får inte ha så lång sladd att den slår mot fasaden då nötningsskador kan uppkomma. Den får heller inte hängas ut genom ett stängt fönster eftersom listen då inte sluter fullt tätt och mindre vattenläckage kan uppkomma med skador på fönsterkarm, vägg och golv som följd över tid vilket kan påverka garantin på fasaden.

Blomsterlådor

Hängs av säkerhetsskäl på insidan. Skaka/piska inte mattor på balkonger och uteplatser.

Markiser och balkongskydd/-inklädnad

Måste passa till huset och ska vara av följande fabrikat och kulör:

Färg: 407-305 (mörkgrön).               Fabrikat: Sandatex

Markiser kräver godkännande av styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig. Balkongskydd/-inklädnad får sättas upp utan ansökan men måste följa styrelsens beslut om fabrikat och kulör.

Grillning är av säkerhetsskäl endast tillåten med el-grill. Kol- eller gasolgrillar är inte tillåtna.

Undvik rökning på balkonger och uteplatser, dels av hänsyn till omgivningen, dels med tanke på att lägenheternas friskluftsintag finns vid balkonger och sovrum.

Alla typer av installationer såsom plank, staket eller stängsel får monteras endast om de godkänts av styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig.

Nät på balkong för att säkra miljön för t ex barn eller husdjur kräver inte tillstånd förutsatt att det är tunt, neutralt i färg och inte fästs i fasaden. Är du osäker, kontakta styrelsen.

Montering/uppsättning av anordningar, exempelvis armaturer och vädringshängare, i fasaden är inte tillåten.

Parabolantenner och skrymmande utomhusantenner är inte tillåtna.

Husdjur  

Husdjur får inte förorena på gården eller runt fastigheten, gräva upp rabatter eller föra oljud.

Andrahandsupplåtelse

Att låna eller hyra ut sin lägenhet i andra hand för s.k. självständigt brukande kräver tillstånd av styrelsen och att skäl finns. Styrelsen ger inte tillstånd till korttidsuthyrningar. En administrativ avgift tas ut för andrahandsupplåtelse. För mer information och ansökningsformulär se föreningens webbplats https://brfrasunda101.se .

Gemensamma utrymmen

Boendegrupper

Vår förening har ett antal boendegrupper med olika ansvarsområden, exempelvis trivsel, innergården och soprummet. Se föreningens webbplats för mer information och namn på kontaktpersoner. Har du en fråga som rör en viss grupps ansvarsområde, eller om du vill gå med i en grupp, kontakta gruppens kontaktperson.

Entréer, trapphus och loftgångar

Tillsammans ansvarar vi för entréer, garage, trapphus, loftgångar, cykel- och barnvagnsrum och övriga gemensamma utrymmen och lokaler. Ordning och reda skapar trivsel och underlättar för lokalvårdare och fastighetsskötare vilket minskar våra gemensamma kostnader. Det minskar också brandrisken och underlättar för inryckning av räddningstjänst, ambulanspersonal och utrymning.

Cyklar får bara förvaras i cykelrum, inte i garage, barnvagnsrum eller i andra gemensamma utrymmen. Barnvagnar ska förvaras i barnvagnsrum. Inga andra lösa föremål såsom pulkor mm får placeras i gemensamma utrymmen.

Vid varje ställe som leder ut från huset har föreningen ställt en sopborste. Ta för vana att hjälpa till med att sopa undan löv, sten, grus, snö och smuts innanför och utanför. Speciellt viktigt är att hålla marklister vid dörrar fria från sten och grus så att dörrarna stänger ordentligt. Det förlänger livslängden på dörrstängarna och minskar risken att obehöriga tar sig in genom en dörr som inte stängts ordentligt.

Ta för vana att se till att porten eller garagedörren går i lås efter dig, såväl vid in- som utpassering – annars finns risk att obehöriga smiter in i huset.

Många av vår byggnads allmänna dörrar har eldrivna dörrstängare. Avsikten med dessa är ökad brandsäkerhet och tillgänglighet. Om man försöker tvinga en dörr att stå öppen kommer dörrstängaren snart att förstöras vilket innebär säkerhetsrisker och ökade kostnader för föreningen. Möjligheten att stänga av dörrstängaren med den svarta knappen på dörrstängarens ena sida är med avsikt inaktiverad. Den svarta knappen har alltså ingen funktion. För att hålla en dörr öppen för en lite längre stund, exempelvis vid en flytt, måste man stänga av strömmen till dörrstängaren på den stora, vita strömbrytaren ovanför dörrstängaren. VIKTIGT - Tänk på att en öppen dörr aldrig får lämnas obevakad för då kan obehöriga smita in. Också, glöm inte att slå på strömbrytaren igen när du är klar.

Det är på grund av brandrisken inte tillåtet med marschaller eller levande ljus utanför portarna.

Hissar

Våra hissar är dyra anordningar och se därför till att undvika snedbelastning och överskridande av maxvikt. Var aktsam om inredningen och hjälp till att ta bort grus, löv eller annat i rännorna i golvet vid hissdörren så att vi slipper onödigt slitage och kostnader.

Sophantering/miljörum

Sophantering ska ske enligt anvisningar anslagna i miljörummet! 

Lokala stationer för förpackningsåtervinning finns på Råsundavägen 138 (Näckrosen), slutet av Södralånggatan mot Frösundaleden samt Östervägen 42. Har du grovavfall måste du själv transportera det till en återvinningscentral som finns vid Valkyriavägen1 Sundbyberg (för större grovavfall) eller mini återvinningscentral "Returpunkten" Landsvägen 62 Sundbyberg (för mindre grovavfall).

För att undvika råttor och flugor måste alla förpackningar vara tillräckligt rena/fria från livsmedelsrester.

- Samtliga pappers-/kartongförpackningar ska vara tillplattade. Se till att ingen plast eller frigolit ligger kvar i förpackningen.

Hushållssopor förpackas ordentligt innan de slängs i avsett kärl.

Matavfall samlas i särskild påse som finns att hämta i miljörummet och läggs i särskilda behållare. Förslut påsen väl. Lägg aldrig matavfall eller en matavfallspåse i en plastpåse! Krukväxter och snittblommor ska inte läggas här.

Färgat och ofärgat glas för dryck och livsmedel läggs i resp. kärl, obs inga glasskivor, speglar eller porslin får hamna här.

Hård resp. mjuk plast läggs i gemensamt kärl.

Tidningar och returpapper betyder dagstidningar, magasin, broschyrer, reklamblad, skriv- och ritpapper. Observera att post-it-lappar och kuvert ska läggas i hushållssoporna då klistret förstör pappersmassan vid återvinning. Kartong, omslags- eller presentpapper eller papperskassar får inte läggas här utan läggs i ”kartongkärlet”.

- Följande får inte lämnas i soprummet Kemikalier, keramik/porslin, elektronik inkl allt med sladd t ex hushållsmaskiner, locktänger. Inte heller grovavfall som möbler, mattor, korgar, skor, parasoller mm. Pantflaskor och pantburkar ska givetvis pantas och inte läggas i soprummet.

Förrådsutrymmen

Hjälp till att hålla det snyggt och prydligt. Det är inte tillåtet att förvara föremål utanför det egna förrådet, vilket alltid ska vara låst. Rådfråga ditt försäkringsbolag om vilken typ av hänglås du bör använda. Även förråd som inte används ska hållas låst. Ställs en dörr upp ska det vara kortvarigt och under bevakning, med tanke på brandskyddet men även på grund av risken för stöld/inbrott i förråd, bilar och cykelrum.

Garage och garageplats

För dem som hyr garageplats av föreningen finns särskilda bestämmelser i det avtal som tecknats. Det är inte tillåtet att hyra ut sin garageplats i andra hand eller låta någon som inte bor i huset använda sin garageplats. Man får inte sätta upp anordningar eller förvara prylar som exempelvis däck och batterier på garageplatsen eller tvätta bilen i garaget. Det är inte tillåtet att, jämte sin bil, ställa exempelvis en moped eller motorcykel på samma p-plats. För mer information se föreningens webbplats https://brfrasunda101.se .

Skyddsrum

I fastigheten finns på plan -2 (med ingång från trapphus 5) ett skyddsrum som föreningen enligt lag måste underhålla. Idag är där inrymt ett antal lägenhetsförråd. Om behovet uppkommer måste skyddsrummet kunna iordningställas inom två dygn, vilket betyder att samtliga förråd måste utrymmas. Man tillhör inte ett specifikt skyddsrum utan uppstår en sådan situation ska man utnyttja det skyddsrum som är närmast. Ännu saknas information om hur iordningställande ska ske men arbete pågår.

Innergården

Vår gemensamma utemiljö blir ännu mer trivsam om vi håller snyggt omkring oss, är rädda om bänkar och anordningar och ser till att inte kliva i rabatter och planteringar. Skräp och portionssnus får inte slängas på marken. Grillning får, som på balkongerna, endast ske med el-grill. Respektera de uteplatser som hör till marklägenheterna. De är inte gemensam yta.

Övernattningslägenhet

I föreningen finns i trapphus 2 en övernattningslägenhet vilken, mot avgift, kan bokas av medlemmarna för övernattning av familjemedlemmar eller nära vänner. Se föreningens webb-plats https://brfrasunda101.se för regler kring bokning, hyrestider, hyresavgift, städning mm. (Det går ännu inte boka. Styrelsen återkommer om detta så snart vi kan.)

Samlingslokal med terrass

I föreningen finns i trapphus 5 en samlingslokal passande för mindre sammankomster för cirka 20 personer och en vidhängande uteterrass. På grund av brandsäkerhet är antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen begränsat. Lokalen kan bokas för familj och vänner. Medlemmen ska vara på plats under hela aktiviteten, se föreningens webbplats https://brfrasunda101.se för regler om bokning, hyrestider, eventuell avgift, städning mm.(Det går ännu inte boka. Styrelsen återkommer om detta så snart vi kan.)

Rökning

Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen som källare, garage, trapphus, loftgångar etc. Vid lekplatsen är rökning förbjuden och på övriga ytor på innergården bör man inte heller röka.


Information/kommunikation

I varje entré finns elektroniska anslagstavlor vilka innehåller viktig och ibland akut information rörande fastigheten eller föreningen. Ta för vana att alltid titta på dem. På föreningens webbplats https://brfrasunda101.se finns information om lägenhetens skötsel, stadgar, stämmoprotokoll mm.

Utöver att lägga ut information på webbplatsen och de elektroniska anslagstavlorna, kommer styrelsen även sända ut elektroniska föreningsbrev några gånger om året. Däremellan sänder styrelsen ut mejl som kan vara av mer brådskande karaktär. Se till att du registrerat dig på föreningens webbplats så att du inte missar väsentlig information.

På föreningens digitala porttavlor visas namn på medlemmarna, dvs de namn som står på lägenhetens köpeavtal. Medlem får lägga till ytterligare ett namn på den digitala tavlan så länge det rör sig om en partner/make/maka/sambo till medlem (max 25 tecken tillåts).  I ansökan, som görs skriftligt till styrelsen@rasunda101.se, ska relationen till medlemmen framgå.


Övrigt

Städdagar mm

Styrelsen kan komma att bjuda in till vår- och/eller höststädning. För den gemensamma trivseln är det önskvärt att många av oss boende deltar.

Nycklar, nyckelbrickor, portkod

För allas säkerhet är det viktigt att vara aktsam om portkoder, nycklar, nyckelbrickor/taggar och garageöppnare/-tagg. Se föreningswebben https://brfrasunda101.se för information. Din portkod kommer att bytas regelbundet och fungerar från klockan 06.00 till 22.00, all övrig tid krävs nyckel eller tagg/bricka. För allas vår säkerhet, var mycket försiktig och restriktiv med koden. Om möjligt, ta hellre emot en leverans vid porten än att dela med dig av koden.

 

Trivsel- och ordningsreglerna är antagna av styrelsen för Brf Råsunda 101 den 15 december 2021 och reviderade i mars 2022. De ska ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler och gällande lagar och föreskrifter inom hälso- och miljöskydd. På föreningens webbplats finns stadgar samt detaljerad information om underhåll av våra bostäder samt uppgift om ansvarsfördelning mellan förening och bostadsrättshavare.

 

Styrelsen för Brf Råsunda 101

Bifogade dokument